Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

 

Skogsvärdering (faktablad)

:: Forest Value

ForestMan har i samarbete med SVEFA (Svensk Fastighetsvärdering AB) och Arbio (SLA Analysgruppen) utvecklat ett nytt program för att värdera skogsfastigheter.

Programmet arbetar beståndsvis med 5 trädslag (Tall,Gran,Björk,Ek och Bok) och genererar förutom nuvärden även kassaflöden, sortimentsutfall och resursbehov i tiden (max två omloppsstider).

Beståndsutvecklingen beskrivs av Per Magnus Ekös produktionsprognoser (ProdMod).

Programmet arbetar efter att antal av användaren definierade skötselmallar. Dessa kan sparas under olika namn, så att användaren enkelt kan simulera förändring av nuvärdet beroende på vilken skötsel strategi han använder.

Sortimentsutbyte kan genereras genereras på två olika sätt. Det första bygger på ForestMans interna utbytesberäknngar. Det andra bygger på ett av användaren definierat sortimentsutbyte per trädslag.

I skötselmallen ingår uppgifter som antal plantor och trädslag, antal röjningar och tidpunkt, antal gallringar - tidpunkt, uttag och gallringskvot (alt gallringsmall som arbetar mot beståndets grundyta), slutavverkningstidpunkt alt. fröträdställning, m.m. Skötselmallarna är naturligtvis uppbyggda trädslagsvis och ståndortsvis.

ForestResourcePlan. Ett program för att framställa, analysera och ajourhålla skogsbruksplaner.

 

ForestValue. Ett program för att beräkna värdet av skogsfastigheter samt simulera det framtida värdet vid olika skötselstrategier.

 

ForestTax. Ett program för att värdera rotstående skog (rotposter) samt för att göra provytetaxeringar.

 

LandInfo Forest. Ett modernt GIS system för skogsförvaltning.

 

LandInfo Park. Ett modernt GIS system för parkförvaltning.

 

Forest Handy Man. En applikation för effektiv ajourhållning av skogsbruksplanen i fält.

 

ForestPris. Ett program för att hantera olika prislistor samt göra prislist-analyser genom att jämföra värdet av ex stocknotor mot olika prislistor

 

ForestPCMapper Ett programpaket för att digitalisera och redigera geografisk information. Programmet är en genuint svensk utvecklad produkt

 

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se