Startsida Programvaror Tjänster Support Företaget  

Forest Resource Plan

Utvecklingsarbeten på gång

Projekt

2013-06-01 System Anpassning till Windows 8
Utveckling och åtgärdade buggar (ett urval)
Datum Avsnitt Förklaring
2012-06-01 Karta FRPs karta försedd med realtids GPS.
2012-03-01 System Mail klienten direkt i FRP för att underlätta skicka och ta emot säkerhetskopior.
2011-12-01 FHM/System Export av ForestHandyMan till enheter med Android OS, ex SmartPhones och Surfplattor.
2011-09-01 Register/Karta Export karta + vissa beståndsvärden till Garmin GPS.
2011-05-01 System Förbättrade framskrivningsfunktioner - Söderbergs alt Brandels funktioner.
2010-09-01 ForestResourcePlan ver 3.1
2010-08-01 Register/Karta/System Export register och karta till pcSKOG.
2010-06-01 Karta Export bildskäm till georefererad jpg-bild. Utmärkt att skicka till ex skördare för orientering.
2010-04-01 Register/Karta/System FRP anpassad till nya operativsystemet Windows 7.
2009-10-01 ForestResourcePlan ver 3.0
2009-09-10 FHM/System

Kontroll över vilka Åtgärds- och Beskrivnings-koder som exporteras till ForestHandyMan.

2009-09-01 Register/System Fastighetsvisa Beskrivnings- och Åtgärds-koder .
2009-05-01 Karta Import GSD data (shape) från Lantmäteriet.
2008-10-01 Karta Kommunikation med Garmin 60SX GPS.
2008-08-01 Register Export till ForestHandyMan utökad med Skogsbiologernas Naturvärdesschema.
2008-05-01 ForestResourcePlan ver 2.97
2008-04-01 Register/Karta/System FRP anpassad till nya operativsystemet VISTA.
2008-03-01 Karta Export FRP karta med tillhörande beståndsdata till TimberTrack.
2007-12-01 ForestResourcePlan ver 2.96
2007-06-01 Karta Unik funktion för att utifrån en samling ortofoton skapa sömlösa (kontinuerliga) bakgrundsbilder över även mycket stora (10-50 000 ha) fastigheter.
2007-02-01 Karta Möjlighet att skapa underlag för karta vid skapande av ny fastighet.
2006-12-01 Karta Importfunktion av generella Shape linjer.
2006-10-01 Karta Import funktion av pcSKOG linjer.
2006-06-01 System Urvalsfunktionerna utökade med att tillåta selektering på utförda åtgärder (historik).
2005-12-01 Karta Import av Nyckelbiotoper och Sumpskogar från Skogsstyrelsens arkiv (shp).
2005-11-01 Karta Skärmbildsdigitalisering med bakgrunds-karta (jpg/bmp) - förenklar ajourhållning av skogsbruksplanen
2005-10-15 FHM / System Release av Forest Handy Man ver 1.1.
2005-10-01 FHM / System Forest Handy Man klarar även Windows CE
2005-06-01 System Release av Forest Handy Man ver 1.0.
2005-06-01 ForestResourcePlan ver 2.95
2005-04-01 System Kommunikation med Forest Handy Man i handdator med PocketPC.
2005-03-01 System Skiftesvis redovisning av arealavdrag från vägar, kraftledningar, m.m.
2005-02-10 Karta Särskilda kartsymboler för uppföljning efter stormen "Gudrun".
2005-01-20 System Särskilda åtgärdskoder för uppföljning efter stormen "Gudrun".
2004-10-01 ForestResourcePlan ver 2.9
2004-09-01 Karta Utskrift av digitala ortofoton tillsamman med Skogskartan.
2004-08-01 Karta Enkel inpassning av digitala ortofoton via sk "world"-filer. Dessa har ändelsen *.tfw (tiff) eller *.bpw (bmp) och innehåller bildens upplösning samt läge.
2004-06-01 System Möjlighet att ange prioritet för åtgärd bortom planperioden.
2004-06-01 System För system med prioritetstyp 1-3 går det att ange 4. Denna kommer då ej med i 10-årsperiodens (det normala) avverkningsförslag.
2004-06-01 System För system med prioritetstyp 1-10 (årsangivelse) går det dessutom att ställa planperioden till ex 15 eller 20 år, varvid åtgärder med prioritet ex 12 kommer med i tillväxt- och avverknings-beräkningar.
2004-05-01 Beståndsformulär Nytt fält för för att ange Natura 2000 områden.
2004-05-01 Utskrifter Sammanställning av Natura 2000 områden i SMÖR redovisningen
2004-03-01 ForestResourcePlan ver 2.8
2003-04-01 System Särskild kod för att ange Slutavverkning för G2 bestånd samt sammanställning av dessa i SMÖR redovisningen.
2002-10-01 System Forest Analys - en särskild plugin för att grafiskt kunna utvärdera fastighetens tillstånd.
2002-10-01 ForestResourcePlan ver 2.7
2001-07-02 ForestResourcePlan ver 2.6
2001-07-02 ForestResourcePlan ver 2.6 "Demo Version"
2001-07-02 System Demo version med "Full funktionalitet" nerladdningsbar från vår hemsida
2001-06-21 Beståndsformulär Nytt fält för registrering av Biotoptyp samt SVS nyckelbiotoper med objekt-nummer
2001-06-15 Utskrifter Grandominans enl FSC - beräkningar och utskrift sammanställning
2001-06-01 Utskrifter Lövdominans enl FSC - beräkningar och utskrift sammanställning
2001-06-01 System Export av karta och beståndsregister till LandInfo 1.x
2001-04-01 System PocketGIS - nerladdning av karta/ortofoto/beståndsregister till Kroken - komplett fältpaket med ex. Casiopeja fältdator samt integrerad GPS av valfri noggranhet
2001-02-12 ForestResourcePlan ver 2.5
2001-02-12 ForestResourcePlan ver 2.5 "Demo Version"
2001-02-12 System Demo version med "Full funktionalitet" nerladdningsbar från vår hemsida
2001-02-01 System Export av kartan till Skogssällskapets "LOTS" format
2001-01-25 Beståndsformulär Registrerings-fomulär skalbart till olika bildskärmsstorlekar - utmärkt läsbarhet !
2001-01-10 Karta Import / Export MapInfo - karta + valfria beståndsdata (särskild PlugIn)
2000-12-10 Utskrifter Standard typsnitt för fritexter med automatik - Font / Storlek / Färg
2000-12-05 Karta Urval / Markera bestånd funktionen i kartan förbättrad
2000-12-01 Karta Import GPS formaten NMEA och MicroArea
2000-11-25 System Kravet på Administratör i datorer med NT operativsystem borttaget
2000-11-20 Utskrifter Ny rapport för Historik-uppgifter - sorterar på datum och typ av åtgärd
2000-11-15 System "Lövdominans" ny variabel och beräkningsrutin för FSC ändamål
2000-11-08 System Rutinerna för Import / Export GTD utökade
2000-10-25 Beståndsformulär Klipp och Klistra funktion   mellan bestånd förbättrad
2000-10-15 System Import Skogsstyrelsen "Grön Plan" (nya formatet)
2000-10-01 System Import GTD - Generella Taxerings Data
2000-09-01 ForestResourcePlan ver 2.4 "Demo Version"
2000-09-01 System Demo version med "Full funktionalitet" nerladdningsbar från vår hemsida
2000-09-01 ForestResourcePlan ver 2.4
2000-08-25 System Budget och ekonomisk årsplanering välj från beståndsregister eller direkt i kartan
2000-08-25 Karta Automatiska temakartor över planerad budget
2000-08-25 Utskrifter Beståndslistor samt utförliga sammanställningar över planerade budget
2000-08-20 Karta Export BASS (shape format) av kartan
2000-08-20 System Beräkning av Lägre / Högre Avverkningsalternativ
2000-08-20 Utskrifter Utskrift av Lägre / Högre Avverkningsalternativ uppdelat på befintliga trädslag
2000-07-10 Fastighet Vid Framskrivning  väljs automatiskt det nya årtalet för fastigheten.
2000-07-01 Karta Automatisk förändring av storlek och format av Beståndsnummer
2000-06-10 System Förbättade Felsökningsfunktioner vid Beräkning
2000-06-01 Karta Funktionalitet utökad med möjligheter att lägga attribut data på både punkter och linjer
2000-05-01 ForestResourcePlan ver 2.3
2000-05-01 System Rapporterna uppdaterade med Crystal Reports 8.0 vilket innebär avsevärt snabbare utskrifter, särskilt av beståndslistor. Obs! Kräver särskild Uppdatering av utskrifter.
2000-02-01 Värdering Utökad redovisning av beståndsdata vid utskrift av Förändring över Tiden
2000-01-31 Beståndsformulär Registrering av Historikuppgifter uppdaterar Beståndsdata
2000-01-23 Fastighet Registrering av förrättningsman vid Ajourhållning
2000-01-15 ForestResourcePlan ver 2.1 "Demo Version"
2000-01-15 System Demo version med "Full funktionalitet" nerladdningsbar från vår hemsida
2000-01-15 ForestResourcePlan ver 2.1
2000-01-15 System Export ArcView av karta med valbara beståndsdata (Aktiva fält)
1999-11-01 ForestResourcePlan ver 2.0 "Light Version"
1999-11-01 System Något enklare skogsbruksplan -utskrifter av plan och tematiska kartor med bibehållen funktionalitet - dock ingen redigering av kartan.
1999-10-05 Beståndsformulär Direkt utskrift av aktuellt bestånd (skärmdump till printer)
1999-10-01 Karta Markera funktionen förbättrad och redovisade fält utökade
1999-09-15 Beståndsformulär 15 st användardefinierade Egna fält under särskild flik - för registrering av ex "Snöbrott"
1999-09-12 Beståndsformulär Allmän förbättring av Registrering av beståndsdata - 
1999-09-01 System Slå ihop fastigheter - hela eller urval från fastigheten - ex skifte 1
1999-08-15 System Matrisprislista inlagd i Sortiments-registret
1999-08-03 System Lägsta Slutavverkningsåldrar inlagda i Bonitets-registret
1999-07-29 Beståndsformulär Ägoslagsbestämning vid Småavdrag förbättrat
1999-07-26 System Hjälpfil Beskrivningkoder kompletterad med SVS "Grön Plan"
1999-07-05 System Hjälpfiler till Värdering generell identifiering och hierarki vid inläsning
1999-07-02 Karta Vid ytsättning följer kartan beståndsregistrets Koordinater
1999-06-26 Beståndsformulär Alt visa numeriska  Åtgärds- och beskrivningskoder
1999-06-23 Beståndsformulär Särskilt textfält för beståndets Produktionsmål
1999-06-20 Beståndsformulär Bärighetsklasser
1999-06-10 Beståndsformulär Trädslagsvis Kvalitetsbeskrivning
1999-06-01 ForestResourcePlan ver 1.4
1999-05-12 System Automatisk beräkning av Begränsningregler
1999-05-01 System Automatisk beräkning av Ädellövskog
1999-04-20 Karta Automatisk legend vid Temakartor
1999-04-10 Karta Arealberäkning och koordinatsättning separarerad
1999-04-01 Databas Databasen utökad för att tillgodose lagring av mer information
1999-02-10 ForestResourcePlan ver 1.3
1999-02-06 Beståndsformulär Tekniken för registrering av beskrivning och åtgärder förbättrad.
1999-02-06 Beståndsformulär Upplägget av Historikfliken förbättrat.
1999-02-05 Utskrifter Beståndslistan utökad med Markens Fuktighetsklass
1999-02-01 Karta Omnumrerings -rutinen förbättrad
1999-02-01 Karta Den automatiska färgsättningen av skogens åldersklasser utökad med fler alternativ.
1999-01-10 Beståndsformulär Särskild DGS-ruta ( d iameter, g rundyta, s tammar) för att staga upp relationen mellan dessa beståndsvariabler vid registrering.
1999-01-10 Beståndsformulär Åter till PgDn och PgUp för att bläddra i registret  (ej Windows standard men enklare!)
1998-12-18 Sortimentsregister Särskilt fönster för att hantera pris- och kvalitetsfördelning av sortiment.
1998-12-16 Beståndsfomulär Areal/procent flaggan för arealavdrag hanterades ej korrekt.
1998-12-12 ForestResourcePlan ver 1.2
1998-12-09 System Hjälpregister: flyttas upp i arbetsminnet för att öka prestanda. Hjälpregister kan lagras på fastighetsnivå, projektnivå samt programnivå vilket ökar flexibiliteten.
1998-12-07 Sortimentsregister Tabell för diameterberoende Utbytesfunktion .
1998-12-06 Trädslagsregister Carbonniers (1975) prognoser för Ek och Bok inlagda.
1998-12-05 Sortimentsregister Sammanställning av Prismatris.
1998-12-04 Beståndsformulär Visa Bonitet/Tillväxt
1998-12-03 Fastighet/Inställningar Ändra prioritet från 1-3 till 1-10 och omvänt.
1998-12-02 Beståndsformulär Uppgifter under fliken Trädslagsvisa värden får rätt vägda värden
1998-12-01 Beståndsformulär 1,2,3,4 kan användas vid registrering av Målklass
1998-11-29 Utskrifter Särskild redovisning och beräkning av Vattenareal
1998-11-15 Inport Import ForestPlan förbättrad.
1998-11-10 Karta Automatisk kopplingskontroll av register/karta samt karta/register
1998-11-01 Beståndsformulär Trädslagsfördelning från ett bestånd följer automatiskt med till nästa vid registrering.
1998-10-25 ForestResourcePlan ver 1.1
1998-10-15 Karta och register Enkel övergång från register och kartor med löpnummerindelning till koordinatsatta bestånd . Även möjlighet att konvertera karta/register tillbaka till löpnummer.
1998-10-06 Karta Automatiska legender för trädslag och åtgärder förbättrade.
1998-10-01 Karta Automatisk omnumrering av karta/register från Nordväst till Sydost.
1998-09-10 System Automatisk packning (ZIP) vid skapande av kopior av fastigheter för distribution. Automatisk koppling till e-mail för samma ändamål förberedd.
1998-09-01 Karta Funktion för beräkning av arealer från linjer med bredd (ex enkeldragna vägar) förbättrad.
1998-08-15 Karta Karthuvud - kartan hämtar information om kommun, fastighet, indelare, mm, direkt från skogsbruksplanen.
1998-08-01 Karta Omnumreringsfunktionen förbättrad - tar hänsyn till skikt och ej figursatta bestånd.
1998-06-01 Utskrifter Kontroll av registerstatus före utskrift
1998-05-01 ForestResourcePlan ver 1.0
1997-11-01 Betaversion ForestResourcePlan

ForestMan AB Vinnarp 100, 284 91 PERSTORP, 0435-350 41 Fax 0435-358 35. E-post: info@forestman.se